Help Desk

1 Location 1

CK 37/40-41-42, Near Shapuri Mall Bansfathak,

Varanasi- 221001.

Time: 24X7

 

2 Location 2

Near Dashashwamedh Ghat, Dashashwamedh Ward,

Varanasi-221001.

Time: Monday to Sunday  6:00 A.M. to 8:00 P.M

3 Location 3

Shri Kashi Vishwanath Help Center 

Varanasi Cantt,

Varanasi-221002.